Vine a conèixer-nos!

Vine a coneixèr-nos!
 • Darreres Notícies

  (ocult)


  Visita BEMEN-3
  diumenge, 31 de desembre de 2017

  Beques Erasmus + per a Grau Superior!

  CONVOCATÒRIA PER A LA SOL·LICITUD DE BEQUES DE MOBILITAT ERASMUS + PER A GRADUATS DE GRAU SUPERIOR 17-18:

  - Objectius del projecte: Fomentar que els recent graduats en els cicles formatius de grau superior puguin adquirir una major i més diversa experiència professional a través de pràctiques en empreses dels diferents països de la Unió Europea millorant les seves competències professionals, personals i lingüístiques.

  - Beneficiaris :
  • Estudiants de cicles formatius de grau superior del nostre centre que obtinguin el títol de graduat al Juny del 2018 , majors d'edat i amb un nivell intermedi de Llengua Estrangera (B-1) o superior.

  - En què consisteixen:
  • Estada de 2 mesos de durada en ciutats de la Unió Europea(https://www.xarxafp.org/members/) + Curs d’idiomes On-line . Durant aquest període l'estudiant realitzarà pràctiques en una empresa del seu àmbit professional, adquirint experiència professional i millorant les seves competències professionals, personals i lingüístiques.
  • Import beca: Aproximadament 500 € mensuals (TOTAL BECA: Aprox. 1000 €)

  - Quan tenen lloc:
  Hi ha dos períodes possibles:
  - Octubre de 2018 – Novembre de 2018
  - Gener de 2019 – Febrer 2019
  - Nombre de beques : 4
  (3 beques gestionades directament pel centre i 1 beca gestionada a través de Fundació BCN FP)

   - Requisits :
  • Tenir un nivell Inermedi (B-1) o superior de Llengua Estrangera
  • Tenir aprovats tots els mòduls del 1r curs del cicle formatiu de GS que s’està cursant (donat que les beques són per a graduats, l’obtenció de les mateixes quedarà condicionada a l’obtenció del títol al Juny del 2018).
  • Tenir 18 anys en el moment de l’estada
  • Complir amb els requeriments i terminis establerts per al procés de selecció i adjudicació de beques. La no presentació de la sol·licitud i/o documents requerits en els terminis establerts suposarà l'exclusió del candidat del procés de selecció.


  - Procés de sol·licitud, selecció i adjudicació de les beques:

  Sol·licitud:
  Els estudiants que vulguin sol·licitar la beca ho podran fer fins al dia 22 de Desembre del 2017, adreçant un correu electrònic al responsable de mobilitat del centre (pcasas7@bemen3.cat) amb l’assumpte:olbeques ERASMUS GS indicant en el cos del missatge el seu nom i congnoms, DNI, cicle formatiu que s’està cursant i grup, el període en què volen realitzar l'estada i el seu nivell de llengua estrangera (B1, B2, C, etc), indicant si es disposa o no d’acreditació oficial d’aquest nivell de llengua.

  Un cop presentada la sol·licitud els candidats rebran la confirmació de recepció de la mateixa, i a posteriori, hauran d’enviar un correu al coordinador de mobilitat del centre adjuntant el seu CV en llengua estrangera en format EUROPASS i adjuntant, si s'escau, acreditació de certificació oficial del nivell de llengua estrangera (com a molt tard el 8 de Gener del 2018.

  Selecció i criteris d'adjudicació de les beques:

  En cas que el nombre de sol·licitants sigui superior al nombre de beques ofertades, es valoraran com a criteris de prioritat, en primer lloc, l'acreditació documental (certificació o títol oficial) del nivell de llengua estrangera i, en segon lloc, entre aquells estudiants amb un mateix nivell acreditat o sense acreditació, l'expedient acadèmic (nota mitjana del 1r curs del Cicle Formatiu cursat).

  Un cop acabat el procés de sol·licitud i selecció segons aquests criteris (durant la setmana del 8 al 12 de Gener del 2018), s’informarà a tots els candidats de la resolució definitiva al mateix correu utilitzat en la sol·licitud , indicant l'ordre de prioritat que han obtingut i , en cas de no haver obtingut la beca, se'ls informarà que queden en llista d'espera i la posició que ocupen en la mateixa. Així mateix, durant la setmana següent (del 18 al 22 de gener) s'obrirà un període per a possibles reclamacions.

  Els estudiants seleccionats en les 3 primeres posicions, s'entrevistaran posteriorment amb el coordinador de mobilitat del centre per establir l'organització de l'estada i els passos a seguir.

  L'estudiant seleccionat en 4ª posició, prèvia entrevista amb el coordinador de mobilitat del centre, haurà d'enviar el seu CV en format EUROPASS i en llengua estrangera i passar una entrevista personal a la seu de la Fundació Barcelona FP.

  En cas de renúncia de qualsevol dels estudiants seleccionats, la beca passarà al primer estudiant en llista d'espera.  CONVOCATORIA PARA LA SOLICITUD DE BECAS DE MOVILIDAD ERASMUS + PARA GRADUADOS DE GRADO SUPERIOR 17-18:

  - Objetivos del proyecto: Fomentar que los recién graduados en ciclos formativos de grado superior puedan adquirir una mayor y más diversa experiencia profesional a través de prácticas en empresas de distintos países de la Unión Europea mejorando sus competencias profesionales, personales i lingüísticas.

  - Beneficiarios :
  • Estudiantes de ciclos formativos de grado superior de nuestro centro que obtingan el título de graduado en Junio del 2018 , mayores de edad y con un nivel intermedio de Lengua Extranjera (B-1) o superior.

  - En qué consisten:
  • Estancia de 2 meses de duración en ciudades de la Unión Europea (https://www.xarxafp.org/members/) + Curso de idiomas On-line . Durante este período el estudiante realizará prácticas en una empresa de su ámbito profesional, adquiriendo experiencia profesional y mejorando sus competencias profesionales, personales i lingüísticas.
  • Importe de la beca: Aproximadamente 500 € mensuales (TOTAL BECA: Aprox. 1000 €)

  - Cuándo tienen lugar:
  Hay dos períodos posibles:
  Octubre de 2018 – Noviembre de 2018
  Enero de 2019 – Febrero de 2019
  - Número de becas : 4
  (3 becas gestionadas directamente por el centro y 1 beca gestionada a través de Fundació BCN FP)


  - Requisitos :
  • Tener un nivel Intermedio (B-1) o superior de Lengua Extranjera
  • Tener aprobados todos los módulos del 1r curso del ciclo formativo de GS que se está cursando
  • Tener 18 años en el momento de la estancia.
  • Cumplir con los requisitos y términos establecidos para el proceso de selección y adjudicación de becas. La no presentación de la solicitud y/o documentos requeridos en los términos establecidos supondrá la exclusión del candidato del proceso de selección.

  - Proceso de solicitud, selección y adjudicación de les becas:

  Solicitud:
  
  
  Los estudiantes que quieran solicitar la beca lo podrán hacer hasta el día 22 de Diciembre del 2017, enviando un correo electrónico al responsable de movilidad del centro (pcasas7@bemen3.cat) con el asunto Solicitud becas ERASMUS GS indicando en el cuerpo del mensaje su nombre y apellidos, DNI, ciclo formativo que se está cursando y grupo, el período en que quieren realizar la estancia y su nivel de lengua extranjera (B1, B2, C, etc), indicando si se dispone o no de acreditación oficial de este nivel de lengua.
  Una vez presentada la solicitud los candidatos recibirán la confirmación de recepción de la misma, y a posteriori, deberán enviar un correo al coordinador de movilidad del centro adjuntando su CV en lengua extranjera en formato Europass y adjuntando, si es el caso , acreditación de certificación oficial del nivel de lengua extranjera (a más tardar el 8 de Enero de 2018.

  Selección y criterios de adjudicación de las becas:

  En caso de que el número de solicitantes sea superior al número de becas ofertadas, se valorarán como criterios de prioridad, en primer lugar, la acreditación documental (certificación o título oficial) del nivel de lengua extranjera y, en segundo lugar, entre aquellos estudiantes con un mismo nivel acreditado o sin acreditación, el expediente académico (nota media del 1º curso del Ciclo Formativo cursado).
  Una vez terminado el proceso de solicitud y selección según estos criterios (durante la semana del 8 al 12 de Enero del 2018), se informará a todos los candidatos de la resolución definitiva al mismo correo utilizado en la solicitud, indicando el orden de prioridad que han obtenido y, en caso de no haber obtenido la beca,
  se les informará que quedan en lista de espera y la posición que ocupan en la misma. Asimismo, durante la semana siguiente (del 18 al 22 de enero) se abrirá un periodo para posibles reclamaciones. Los estudiantes seleccionados en las 3 primeras posiciones, se entrevistarán posteriormente con el coordinador de movilidad del centro para establecer la organización de la estancia y los pasos a seguir.
  El estudiante seleccionado en 4ª posición, previa entrevista con el coordinador de movilidad del centro, deberá enviar su CV en formato Europass y en lengua extranjera y pasar una entrevista personal en la sede de la Fundación Barcelona FP. En caso de renuncia de cualquiera de los estudiantes seleccionados, la beca pasará al primer estudiante en lista de espera.
  BEMEN-3

  Centre autoritzat i concertat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

  93 357 12 58

  bemen3@bemen3.com

  http://www.bemen3.com

  Autora del contingut: Marta

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Beques Erasmus + per a Grau Superior! Rating: 5 Reviewed By: Marta
  Amb la tecnologia de Blogger.

  Seguidors (ocult)

  Mannequin Challenge de Bemen-3  ●  Febrer 2017
  Scroll to Top